Toimintakansio

 Toimintakansio 

Valkeakosken Haka ry

Yleisurheilujaosto

  

 

TOIMINTAOHJEISTO

 

Lukijalle

 

Tähän kansioon on kerätty sellaiset toiminnan kannalta oleelliset ohjeistukset, joita vuosien myötä on kertynyt ja kehitetty. Kirjanen on tarkoitettu jaettavaksi kaikille toiminnassa mukanaoleville tai kiinnostuneille.

 

Ohjeisto ei pyri olemaan mitenkään täydellinen toiminnan kuvaus eikä kattamaan kaikkea toimintaamme liittyvää, paljon on vielä parannettavaa. Ohjeistoa päivitetään toimininna laajuuden mukaan. Ohjeisto katselmoidaan vuosittain syyskokouksessa.

 

Valkeakoskella 26.10.2020

 

Nina Rahunen

Valkeakosken Haka yleisurheilujaoston puheenjohtaja

 

 

 

 

Sisällysluettelo

 

 

 1. Seuratoiminnan visio

 2. Seuran organisaatio ja vastuujaot

 3. Toiminnan tavoitteet

 4. Käytännön toimintatavat, ryhmäkohtaiset pelisäännöt ja eettiset linjaukset

 5. Säännöt, ohjeet

 

 

 

Seuratoiminnan visio

 

Seuramme toiminta-ajatus

 

Seuramme toiminnan tarkoituksena on edistää monipuolisesti jäsentensä mahdollisuuksia harrastaa huippu-, kilpa- ja kuntourheilua sekä harraste- ja terveysliikuntaa eri ikäryhmille.

 

Aatteellisena perustana on liikunnan merkitys ihmisen kokonaisvaltaisen kasvun, kehittymisen ja itsensä toteuttamisen tukemisessa. Tältä pohjalta liikunnan asemaa vahvistetaan Valkeakoskella vapaaehtoisen kansalaistoiminnan tärkeänä muotona ja nuorison harrasteena.

 

 

Missio ”Liikunnasta virtaa läpi elämän”

 

Visio 2022

 • toimiva laaja organisaatio

 • Haka yleisurheilu -brandin vahvistaminen

 • Olla edelleen Nuori-Suomi sinettiseura

 • lisenssiurheilijoita yli 100

 • SUL- ja seuraluokittelu pisteissä nouseminen takaisin kymmenen joukkoon HämSYssä

 • Rohkaista ja kannustaa lapsia kilpailemaan

 • kilpailuorganisaation kehittäminen ja olosuhteiden kehittäminen

 • vakaa talous / yhteistyö eri tahojen kanssa

 • toimivia ohjaajia / valmentajia 15-20 henkilöä

 • toimivia yleisurheilutuomareita 60-70 henkilöä

 

 

 

Seuran organisaatio ja vastuujaot

 

 

Yleisurheilujaosto on yksi kuudesta Haka ry:n toimivasta jaostosta. Haka ry puolestaan on osa löyhempää Haka-perhettä.

 

Yleisurheilujaoston ylintä päätäntävaltaa käyttää johtokunta, joka kokoontuu syyskokouksen lisäksi tarvittaessa puheenjohtajan kokoon kutsumana n 5-10 kertaa vuodessa.

 

Puheenjohtaja osallistuu jaoston edustajana Haka ry:n kokouksiin ja päätöksentekoon. Puheenjohtajalla on hallinnollisissa ja taloudellisissa asioissa nimenkirjoitusoikeus jaoston asioiden osalta ja hän toimii johtokunnan kulloinkin antamin valtuuksin asioiden hoitamisessa. Puheenjohtaja valmistelee johtokunnan kokouksille esiteltävät asiat. Käytännössä puheenjohtajan rooli on pitkälti toiminnanjohtajana oleminen – saada asiat tapahtumaan oikea-aikaisesti jonkin toimesta.

 

Jaostolla on nimettynä varapuheenjohtaja, joka hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estyneenä.

 

Jaoston raha-asioiden hoidosta vastaa rahastonhoitaja – yhdessä puheenjohtajan kanssa. Laskujen maksaminen ja kuittaaminen tapahtuu joko puheenjohtajan kanssa tai yhdessä toisen johtokunnan jäsenen kanssa. Rahastonhoitaja huolehtii jaoston laskutuksen urheilijoilta ja ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta.

 

Jaoston toimintaa pyörittävät käytännössä toimikunnat. Tämän hetkiset toimikunnat ovat

 

 • Nuorisotoimikunta

 • Valmennustoimikunta

 • Asustetoimikunta

 • Huoltoryhmä

 • Taloustoimikunta

 • Kilpailutoimikunta / Palkintotuomarikerho

 

Kullakin toimikunnalla on oma kevätkokouksessa nimetty vetäjänsä. Vetäjä kerää toimikuntiin muut tarvittavat henkilöt. Kunkin toimikunnan osa-alueista on jäljempänä erilliset kuvaukset.

 

 

 

 

Toiminnan tavoitteet

 

 

Tavoitteena on tukea lapsia ja nuoria sekä jo urheilijaksi luokiteltavia heidän fyysisen, henkisen ja sosiaalisen kehityksensä eri vaiheissa tuottamalla kullekin yksilölle soveltuvia harjoittelu-, ohjaus- ja valmennuspalveluja.

 

Tavoitteena on myös tarjota varttuneemmille (kilpa)urheilijoille kansallisen tason valmennuspalveluja. Urheilu-uran jälkeen tavoitteena on pitää heidät mukana yleisurheilun kenttätyössä toimitsijoina, tuomareina tai muissa tehtävissä.

 

Antaa apua ja tukea veteraani jaostolle.

 

Tavoitteena on myös tarjota eri yhteisöille ja työnantajille heidän haluamaansa työkykyä ylläpitävää (tyky) toimintaa.

 

Toimintasuunnitelmaan 2015-2019 sisältyviä toimenpiteitä

 

 • organisaation vastuuhenkilöiden ja -alueiden nimeäminen ja tehtävien määrittäminen - PJ

 • Pysyä Nuori Suomi Sinettiseurana - NP/PJ

 • vanhempainillat jatkuvaksi toiminnaksi kaksi kertaa vuodessa, rekrytointi ohjaajiksi ja toimitsijoiksi yms. - NP

 • urheilukoulutoiminnan läpivuotinen ylläpito ja kehittäminen - NP/ohjaajar

 • nykyisten urheilijoiden motivointi, laadukkaan valmennuksen takaaminen (koulutus-rahoitus-ilmapiiri) - VP

 • ohjaaja / valmentaja koulutus, tavoite 2-4 uutta henkilöä / vuosi

 • kilpailuorganisaation nimeäminen - Johtokunta

 • toimitsijakoulutus: Tavoite saada lasten vanhemmista toimitsijat kilpailuihin.

 • kunniakierrokseen panostaminen

 • brandin ylläpito ja vahvistaminen - uusia tuotteita

 • Yhteistoiminnan vahvistaminen muiden Haka jaostojen kanssa.

 • yhteistyö sekä palveluiden tarjonta, liike-elämälle ja muille yhteisöille

 • vakaa talous vuosittain - Johtokunta

 

 

 

Käytännön toimintatavat, ryhmäkohtaiset pelisäännöt ja eettiset linjaukset

 

Käytännön työ tehdään pitkälti toimikunnissa. Erilaisin lapsia, nuoria, urheilijoita ja valmentajia koskevin säännöksin päästään yhtenäisiin ja kaikille läpinäkyviin käytäntöihin, joilla jaoston toimintaa pyöritetään. Säännöillä ohjataan samalla myös toimikuntien työtä.

 

 

 

 

Nuorisopäällikön ja nuorisotoimikunnan tehtävät ja toiminta

 

Nuorisopäällikön ja nuorisotoimikunnan tehtävät yleisurheilukauden etenemisen mukaan:

 • Yleisurheilukausi on vuosittain 1.10- 31.9.

 • Nuorisopäällikön ja nuorisotoimikunnan kausi on 1.1-31.12.

 • Jaoston johtokunta valitsee nuorisopäällikön

 


 

 • Koordinoi ja kehittää yleisurheilujaostossa 5-13 vuotiaiden toimintaa

 • Kokoaa nuorisotoimikunnan ja kutsuu säännöllisesti kokoukseen

 • Toimii linkkinä nuorisotoimikunnan ja johtokunnan välillä

 

Nuorisotoimikunta

 • Koostuu yleisurheilukouluryhmien ohjaajista, lasten vanhemmista sekä muista, jotka haluavat osallistua toimintaan taustahenkilöinä

 • Kokoontuu säännöllisesti nuorisopäällikön kutsumana

 

TOIMINNAN SUUNNITTELU

 

 

Nuorisopäällikkö kutsuu nuorisotoimikunnan koolle säännöllisesti. Kokouksia pidetään niin usein kuin on tarpeen, keskimäärin kerran kuukaudessa. Kokouksissa keskustellaan ajankohtaisista tapahtumista ja asioista nuorisopäällikön johdolla hänen tekemänsä esityslistan mukaan. Kokouksissa sovitaan toiminnan pyörittämisestä ja tehdään tehtävänjako eri asioiden hoitamisesta. Nuorisopäällikkö tai sihteeri kirjoittaa kaikista kokouksista pöytäkirjan, joka on samalla muistutus ja tehtävälista sovituista asioista. Nuorisopäällikkö esittää kokouspöytäkirjat johtokunnalle johtokunnan kokouksissa. Pöytäkirja toimii siellä alustuksena eri asioille ja siellä päätetään sen pohjalta suunnitelluista asioista sekä tehdään tehtävänjako.

 

Tulevan yleisurheiluvuoden 1.10- 31.9. suunnittelu alkaa hyvissä ajoin jo kesällä ja saadaan valmiiksi syksyllä. Toiminnan runko suunnitellaan koko vuodeksi. Tällä hetkellä toiminta on vakiintunutta ja hyvätasoista, joten toiminnan suunnitteluun on jo olemassa melko hyvä runko, jonka pohjalta toimintaa voidaan kehittää.

 

Talvikauden suunnittelu ja siihen liittyvät valmistelut

 

 • Nuorisotoimikunta päättää talvikauden yleisurheilukouluryhmien harjoitus ajat ja paikat. Jaoston puheenjohtaja tekee anomukset tiloista nuorisotoimikunnan ehdotuksen pohjalta (hakuaika loppuu toukokuun lopussa).

 • Ryhmien ohjaajien etsiminen ja nimeäminen

 • Yleisurheilukoulu ryhmien maksujen päättäminen ja vienti johtokunnan hyväksyttäväksi (päätetään koko kauden maksu ja kesäkauden maksu)

 • Talvikauden hallikisoista päättäminen (omat ja muut)

 • Talvikauden oheistoimintojen suunnittelu

 

Talvikauden toteutus

 

 • Nuorisopäällikkö tekee tiedotteen uudesta kaudesta ja jakaa sen sähköpostitse sekä paperiversioina

 • Kutsuu sähköpostilla sekä lehti ilmoituksella lapset vanhempineen uuden kauden info tilaisuuteen, joka on yleensä ollut syyskuussa (nyt ollut yleisurheiluilta nimellä)

 • Vie mainoksia eri paikkoihin (liikuntahalli ja Koulut ainakin)

 • Tiedottaa säännöllisesti tapahtumista laittamalla ilmoituksia nettisivuille, lehteen, sähköpostilla ja tekstiviesteillä.

 • Nuorisopäällikkö valvoo koko toiminnan sujumista sekä kehittää tarvittaessa toimintaa ohjaajien kanssa

 • Kysely/palaute lasten vanhemmilta

 

 

Kesäkausi ja siihen liittyvät valmistelut

 

 • Nuorisotoimikunta päättää kesäkauden yleisurheilukoulu ryhmien harjoitus ajat ja paikat. Jaoston puheenjohtaja tekee anomukset nuorisotoimikunnan ehdotuksen pohjalta (hakuaika Apian kentälle päättyy tammikuun lopussa)

 • Ryhmien ohjaajien nimeäminen

 • Kilpailutoiminnan suunnittelu ja organisointi (omat viikkokisat ja muut mihin 13 vuotiaat ja nuoremmat kauden aikana osallistuvat)

 • Kesäkauden oheistoiminnan suunnittelu ja organisointi

Kesäkauden toteutus

 

 • Nuorisopäällikkö tekee tiedotteen uudesta kaudesta ja jakaa sen sähköpostitse sekä paperiversioina

 • Kutsuu sähköpostilla sekä lehti ilmoituksella lapset vanhempineen uuden kauden info tilaisuuteen, joka on yleensä ollut huhtikuussa (nyt ollut yleisurheiluilta nimellä)

 • Vie mainoksia eri paikkoihin (liikuntahalli ja koulut ainakin)

 • Tiedottaa säännöllisesti tapahtumista laittamalla ilmoituksia nettisivuille, lehteen ja sähköpostilla

 • Nuorisopäällikkö valvoo toiminnan sujumista sekä kehittää tarvittaessa toimintaa ohjaajien kanssa

 • Kysely/palaute lasten vanhemmilta

 

 

OHEISTOIMINTA JA TOIMINNAN TOTEUTUS

 

Yleisurheilukoulu toiminnan lisäksi Hakan yleisurheilujaosto järjestää retkiä sekä leirejä mukana oleville lapsille ja heidän vanhemmilleen.

Talvikauden oheistoiminnan suunnittelu ja toteutus

 • Pikkujoulut joulukuussa

Paikasta päättäminen, paikan varaus, tiedotteet, tarjoilun suunnittelu, pikkupaketit ja ohjelman suunnittelu

 • Laskiaistapahtuma maaliskuussa

Ollut yleensä Korkeakankaalla, hyvä ilmoittaa tapahtumasta liikuntatoimistoon, tarjoilun hoitaminen (ollut yleensä makkaraa paistettavaksi, kuumaa mehua ja kahvia), ohjelmana ”heinäpaalilla” laskeminen, parisukset jne.

 • Päivänleirit Pirkkahallissa

Kesäkauden oheistoiminnan suunnittelu ja toteutus

 • Pyöräretki huhti-toukokuussa

Yleensä pyöräretki Valmarinniemeen, paikkaa ei tarvitse varata, tarjoiluna lettuja ja makkaraa sekä kuumaa mehua ja kahvia.

 • Pyynikin leiripäivä toukokuussa.

 • Kesäleiri elo - syyskuussa

Leirin ajankohdan ja paikan päättäminen tulee tehdä ajoissa. Esimerkiksi Kariniemi on varattava jo keväällä. Leirin maksut ja tiedotteet, ilmoittautumisten hoitaminen (erikoisruokavalioiden huomioiminen ilmoittautuessa), ruokailujen organisointi (kaupungilta tai itse), ohjelman suunnittelu jne.

 

VIIKKOKISAT

 

Nuorisopäällikkö nuorisotoimikunnan kanssa organisoi jaoston itse järjestämää kilpailutoimintaa 13 –vuotiaille ja nuoremmille. Talvisin on ollut keskimäärin kolmet hallikilpailut, jossa lajeina on ollut 20m juoksu, vauhditon pituus, korkeushyppy sekä pallonheitto. Kesäisin on ollut viikkokisasarja, johon on kuulunut yleensä 8 osakilpailua, joista kolmet ovat maastojuoksuja sekä viisi eri yleisurheilulajeista koostuvia.

 • hallikisat talvella

 • viikkokisasarja kesällä (runko olemassa, katso erillinen liite)

 • Kilpailuita varten pitää tehdä tila/kenttävaraus (keväällä hyvissä ajoin). Jaoston puheenjohtaja on hoitanut varaukset nuorisotoimikunnan ehdotuksen mukaisesti. Nuoripäällikkö tiedottaa kilpailuista (Valkeakosken sanomiin puffi sekä ilmoitus urheiluseurat palstalle, omille nettisivuille tiedotus ja viesti sähköpostilla kaikille), tekee kisoihin aikataulut sekä ilmoittautumislistat, tiedottaa kisoista kenttähenkilökunnalle ja jakaa heille tehtävät, hoitaa toimitsijat (eri lajeihin, kuuluttaja, ilmoittautumiset jne.), sopii mahdollisen kioskitoiminnan liittämisestä kisoihin jne.

 

 

OHJAAJIEN KOULUTUS

 

 • Nuorisopäällikkö seuraa tarjolla olevaa koulutusta ja tiedottaa niistä eteenpäin. Hän yrittää innostaa ja kannustaa niihin mukaan esimerkiksi lasten vanhempia tai ohjauksesta kiinnostuneita urheilijoita.

 • Koulutus ja informointi seuran sisällä

 

 

MUUTA

 • Seuratoiminnan kehittäminen

 • Lasten ja nuorten liikunnan edistäminen

 • Lasten aktivointi liikkumaan vapaa ajallaan

 • Kasvatuksellinen ja eettisesti hyväksyttävä toiminta

 

 

 

 

Valmennuspäällikön ja valmennustoimikunnan tehtävät ja toiminta

 

 • Yleisurheilukausi on vuosittain 1.10- 31.9.

 • Valmennuspäällikön ja valmennustoimikunnan kausi on 1.1-31.12.

 • Jaoston johtokunta valitsee valmennuspäällikön

 • Valmennuspäällikkö kuuluu johtokuntaan

 

Valmennuspäällikkö

 

 • Valmennuspäällikön tehtäviin kuuluu 14 v. ja sitä vanhempien urheilijoiden harjoittelun laadun takaaminen ja parantaminen. Varsinainen valmennus kuuluu henkilökohtaisille valmentajille, mutta hän puuttuu tilanteeseen, jos urheilijan ja valmentajan henkilökohtaiset välit tai toiminta on uhattuna.

 • Valmennuspäällikkö kutsuu kokoon valmennustoimikunnan tarvittaessa, mutta kuitenkin noin 4-5 kertaa kauden aikana. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka esitetään seuraavassa jaostonjohtokunnan kokouksessa.

 

 • Urheilijan täyttäessä 14 vuotta valmennuspäällikön tulee etsiä ratkaisu miten järjestetään henkilökohtainen valmennus joko oman seuran toimesta tai etsiä sopiva valmentaja muualta, jos omasta seurasta ei löydy sopivaa.

 

 • Valmennuspäällikkö motivoi valmentajia kouluttamaan itseään ja etsii heille mahdollisia koulutustilaisuuksia.

 

 • Valmennuspäällikkö etsii urheilijan ongelmatilanteissa (esim. vammat, koulu, yms.) yhdessä henkilökohtaisen valmentajan kanssa urheilijalle parhaan ratkaisun.

 

 • Keväällä valmennuspäällikkö sopii yhdessä muiden valmentajien kanssa kuka hoitaa SM-kisa ja pm-kisa ilmoittautumiset ja majoittautumiset ja toimii kilpailupaikalla huoltajana. Valmennuspäällikkö järjestää kuljetukset urheilijan ja seuran kannalta järkevästi edellä mainittuihin kilpailuihin.

 

 • Syksyllä valmennuspäällikkö varaa ja järjestelee seuran leirit Urheiluopistoilla tai muilla harjoituspaikoilla. Leiri Kuortaneelle tulisi varata jo viimeistään kesä- heinäkuussa

 

 • Yhdessä muiden valmentajien kanssa valmennuspäällikkö järjestää talven yhteisharjoituksille vetäjät (torstain kuntopiiri) sekä sopii yhteiset nopeustestipäivät kerran kuussa sekä mahdolliset heitto- ja loikkatestit talvikaudella kaikille seuran urheilijoille.

 

 • Valmennuspäällikkö toimittaa urheilijoiden henkilökohtaisille valmentajille valmennusmaksulomakkeen marraskuun aikana.

 

 

Valmennustoimikunta

 

 • Koostuu seuran hyväksymistä valmentajista ja urheilijoista.

 • Kokoontuu säännöllisesti valmennuspäällikön kutsumana

 

 

Valmennuspäällikön ja valmennustoimikunnan tehtävät yleisurheilukauden etenemisen mukaan:

 

 

TOIMINNAN SUUNNITTELU

 

 

Valmennuspäällikkö kutsuu valmennustoimikunnan koolle säännöllisesti. Kokouksia pidetään niin usein kuin on tarpeen. Kokouksissa keskustellaan ajankohtaisista tapahtumista ja asioista valmennuspäällikön johdolla hänen tekemänsä esityslistan mukaan. Kokouksissa sovitaan toiminnan pyörittämisestä ja tehdään tehtävänjako eri asioiden hoitamisesta. Valmennuspäällikkö tai sihteeri kirjoittaa kaikista kokouksista pöytäkirjan, joka on samalla muistutus ja tehtävälista sovituista asioista. Valmennuspäällikkö esittää kokouspöytäkirjat johtokunnalle johtokunnan kokouksissa. Pöytäkirja toimii siellä alustuksena eri asioille ja siellä päätetään sen pohjalta suunnitelluista asioista sekä tehdään tehtäväjako.

 

 

Tulevan yleisurheiluvuoden 1.10- 31.9. suunnittelu alkaa hyvissä ajoin jo kesällä ja saadaan valmiiksi syksyllä. Toiminnan runko suunnitellaan koko vuodeksi. Tällä hetkellä toiminta on vakiintunutta ja hyvätasoista, joten toiminnan suunnitteluun on jo olemassa hyvä runko, jonka pohjalta toimintaa voidaan kehittää.

 

 

Talvikauden suunnittelu ja siihen liittyvät valmistelut

 

 • Valmennustoimikunta päättää talvikauden harjoitusajat ja -paikat. Jaoston puheenjohtaja tekee anomukset tiloista valmennustoimikunnan ehdotuksen pohjalta (hakuaika päättyy toukokuun lopussa).

 

 • Valmentajien etsiminen 14-vuotiaille ja vanhemmille urheilijoille

 

 • Valmennustoimikunta tekee valmennusmaksuista esityksen johtokunnan hyväksyttäväksi (päätetään koko kauden ja kesäkauden maksut)

 

 • Valmennuspäällikkö toimittaa valmennusmaksulomakkeet urheilijoiden henkilökohtaisille valmentajille.

 

 • Valmennustoimikunnan kokouksessa sovitaan yhteisharjoitusten vetäjät (torstain kuntopiiri)

 

 • Valmennustoimikunnan kokouksessa sovitaan seuran yhteiset testipäivät (kuukauden viimeinen lauantai).

 

 • Valmennustoimikunnan kokouksessa sovitaan seuran leirin pitopaikka ja aika (Kuortane keväälle)

 

 • Valmennuspäällikkö laskee urheilijoiden valmennustuen määrän ja ilmoittaa sen urheilijoille ja heidän valmentajilleen.

 

 • Valmennustoimikunta miettii, ketkä urheilijat osallistuvat leirityksiin ja tekee esityksen johtokunnalle millä kustannusjaolla (omavastuut).

 

 • Valmennustoimikunta päättää miten osallistutaan talven hallikilpailuihin.

 

 • Valmennuspäällikkö laskee valmentajien valmennustuen määrän ja ilmoittaa sen valmentajille.

 

 • Valmennustoimikunta kartoittaa koulutustilaisuudet ja esittää tarpeet johtokunnan päätettäväksi

 

 • Valmennustoimikunta esittää seuraavan kesän Apialla järjestettävien kilpailujen lajivalinnat ja pitopäivät.

 

Talvikauden toteutus

 

 • Valmentajat ja ohjaajat tiedottavat säännöllisesti tapahtumista laittamalla ilmoituksia nettisivuille ja lehteen sekä sähköpostilla

 

 • Valmennuspäällikkö valvoo syksyllä tehdyn suunnitelman toteutumista ja koko toiminnan sujumista.

 

 

Kesäkauden suunnittelu ja siihen liittyvät valmistelut

 

 • Valmennustoimikunta päättää kesäkauden harjoitusajat ja -paikat. Jaoston puheenjohtaja tekee anomukset valmennustoimikunnan ehdotuksen pohjalta (hakuaika Apian ja muille kentille päättyy tammikuun lopussa)

 

 • Sovitaan kuka hoitaa eri pm- ja SM-kilpailuihin ilmoittamisen ja majoituksen varaamisen

 

 • Sovitaan kyydit eri tapahtumiin mahdollisimman järkevästi sekä urheilijan että seuran kannalta.

 

 

Kesäkauden toteutus

 

 • Valmentajat ja ohjaajat tiedottavat säännöllisesti tapahtumista laittamalla ilmoituksia nettisivuille ja lehteen sekä sähköpostilla

 

 • Valmennuspäällikkö valvoo keväällä tehdyn suunnitelman toteutumista ja koko toiminnan sujumista.

 

 

 

 

KILPAILUTOIMINTA

 

pm-kisat

 

Etukäteen päätetty vetäjä hoitaa ilmoittautumiset kilpailuihin. Päätetään n. kaksi viikkoa ennen kilpailuja autokyydit paikan päälle.

 

SM-kisat

 

Etukäteen päätetty vetäjä hoitaa ilmoittautumiset kilpailuihin sekä varaa tarvittaessa majoituksen. Päätetään n. kaksi viikkoa ennen kilpailuja autokyydit paikan päälle

 

Omat kilpailut

 

Valmennuspäällikkö valvoo että urheilijat ensisijaisesti kilpailevat aina omissa kilpailuissa, jos vain lajit sopivat.

 

Hallikilpailut

 

Kukin valmentaja hoitaa itse omalta osaltaan ilmoittautumiset ja muut tarpeelliset toimet. Kauempana oleviin hallikilpailuihin sovitaan yhdessä kriteerit, joilla kisoihin lähdetään.

 

 

VALMENTAJIEN KOULUTUS

 

Valmennuspäällikkö seuraa tarjolla olevaa koulutusta ja tiedottaa niistä eteenpäin. Hän innostaa ja kannustaa niihin mukaan esimerkiksi lasten vanhempia tai valmentamisesta kiinnostuneita urheilijoita.

 

 

 

 

Huoltoryhmän vastaavan tehtävät

 

Vastaava kuuluu jaoston johtokuntaan toimien linkkinä johtokunnan ja huoltoryhmän välillä.

 

Tehtäviin kuuluu kaikkien jaoston tapahtumien tarjoilujärjestelyt mukaan lukien leirit ym. tapahtumat.

 

 • huolehtii tarvikehankinnat kuhunkin tapahtumaan

 

 • tekee esivalmistelut ennen tapahtumien alkua

 

 • hoitaa tarvittavan henkilöstön paikalle tapahtumiin

 

 • hoitaa tapahtuman aikana toiminnan sujumisen

 

 • hoitaa tarvikkeiden varastoinnin

 

 • hoitaa tapahtumien myyntitilityksen puheenjohtajalle tai rahastonhoitajalle

 

 

 

 

 

Asustevastaavan tehtävät

 

Vastaava kuuluu jaoston johtokuntaan.

 

Tehtäviin kuuluu kaikkien seuratuotteiden hankinta ja markkinointi.

 

 • huolehtii virallisten kilpailuasusteiden (verryttelyasu, tuulipuku, kilpailuasu) hankinnat

 • toimittaa tuotteet painoon seuran tunnusten painamiseksi

 • ylläpitää kirjanpitoa seuran asustetilanteesta ja muista myytävistä seuratuotteista

 • toimittaa käteismyynnistä saadut suoritukset jaoston tilille sekä tekee laskut pankkitilille maksettavista tuotteista luovuttaen ne ostajalle tuotteiden mukana

 • tekee muutamia kertoja vuoden aikana tiedotteita seuran nettisivuille ja koteihin jaettavaksi tilattavista asusteista ja niiden varastotilanteesta

 • tuo eri tilaisuuksiin (esim. kilpailut, kauden päätöstilaisuudet yms. tapahtumat) asusteita nähtäville ja ostettaviksi. Tilaisuuksiin voivat osallistujat tuoda myös käytettyjä asusteita myyntiin.

 

 

 

 

 

 

Tiedottaminen jaostossa

 

 

 • Tällä hetkellä jaostossa ei ole tarvetta nimetä henkilöä hoitamaan keskitetysti tiedotusta. Yleistä tiedotusta ja yhteydenpitoa paikallissanomiin silmällä pitäen jaostolla on kuitenkin oma tiedottajansa.

 

 • Olemme sopineet, että jokainen vastuuhenkilö hoitaa oman tiedottamisensa. Internetsivuilla on jokaiselle ryhmälle omat sivut johon ryhmän vetäjä voi laittaa ryhmän tiedotuksia.

 

 • Nuorisopäällikön vastuulla on tiedottaa 13 -vuotiaiden ja nuorempien toimintaan liittyvistä yhteisistä asioista. Tiedotteet ja harjoitusohjelmat jaetaan kirjallisesti kaikille.

 

 • Valmennuspäällikkö hoitaa tiedottamisen 14 –vuotiaiden ja vanhempien toiminnan osalta. Tiedotteet ja harjoitusohjelmat jaetaan kirjallisesti kaikille.

 

 • Jaoston puheenjohtaja tiedottaa jaostoa koskevista yleisistä asioista yhdessä tiedottajan kanssa.

 

 • Pääasialliset tiedotusvälineet ovat jaoston omat nettisivut www.valkeakoskenhaka.fi sähköpostiliikenne sekä Valkeakosken sanomat.


 

 • Jaoston kriisikommunikoinnista vastaa jaoston puheenjohtaja

 

 

 

Kehittämiskohteita

 

 • Hakassa on aloittanut yhteinen tiedottamisesta vastaava henkilö

  • tekee Hakan yleisurheilujaostoa ja Haka brandia näkyvämmäksi

  • Hakan tiedottamisilmeen yhtenäistäminen


 

 

 

 

Kilpailutoimikunnan / Palkintotuomarikerhon tehtävät

 

 

Jaostossa toimii perinteinen Palkintotuomarikerho, lähes yhtä kauan toiminut kuin jaostokin. Sen tehtävänä on huolehtia siitä, että kilpailuissa on riittävä määrä toimitsijoita kuhunkin tehtävään. Palkintotuomarikerho hoitaa pitkälti kilpailutoimikunnan tehtävät. Palkintotuomarikerholla on vuosittain kevätkokous, jossa kesän kilpailutoimintaa esitellään ja tuomarit ilmoittautuvat /sitoutuvat kilpailujen tuomaritehtäviin. Syksyllä kauden jälkeen pidetään palkitsemistilaisuus, jossa palkitaan vuoden toimija kiertopalkinnolla.

 

Tällä hetkellä ei ole ollut tarvetta varsinaiseen kilpailutoimikuntaan vaan yhdessä valmennustoimikunta ja palkintotuomarikerho ovat hoitaneet kilpailujen järjestämiseen liittyvät asiat. Jatkossa on kuitenkin syytä eriyttää valmennustoimikunnalta kisojen järjestelyihin liittyvät asiat ja luoda toimiva kilpailutoimikunta sekä työnjako palkintotuomarikerhon kanssa.

 

 

 

Säännöt, ohjeet

 

 

Lasten säännöt (alle 14v)


 

Säännöt laati 9-13 vuotiaiden lasten ryhmä linja-autossa kilpailumatkalla.

 

 • ei saa kiroilla

 

 • pitää kuunnella ohjaajaa

 

 • täytyy hymyillä kilpakumppaneille

 

 • ei saa kiljua, kun lähetetään juoksijoita

 

 • heti kun tullaan kisoihin tai harjoituksiin lähdetään alkuverryttelyyn

 

 • opastetaan ja kannustetaan toisia

 

 • tiukkapipoisuus pois

 

 • ole aktiivinen

 

 • kunnioita kilpakumppaneitasi

 

 • pitää olla reipas

 

 • ei saa valittaa

 

 • pitää olla ystävällinen ja oikeudenmukainen

 

 

 

 

 

 

 

Valkeakosken Hakan yleisurheilun leiri- ja kilpailumatkasäännöt

 

 

 

Säännöt päivitetty 27.11.2017

 

Nämä ovat voimassa jaoston järjestämillä leireillä ja leireillä, jotka liittyvät jaoston toimintaan (esim. piirin ja liiton järjestämät leirit). Säännöt ovat voimassa myös seuran järjestämillä kilpailumatkoilla. Toki järjestäjien sääntöjä aina noudatetaan. Sääntöjen tarkoitus että antaa jokaiselle urheilijalle mahdollisuus täysipainoiseen harjoitteluun. Lisäksi kaikkien pitää huomioida leiripaikan muut ihmiset.

 

Nukkumisesta

 • huoneisiin mennään silloin kun käsketään.

 • yöt vietetään omassa huoneessa.

 • huoneesta ei hiljaisuuden jälkeen kuulu mitään ääniä.

 

Yleisissä tiloissa liikkumisesta

 • yleisissä tiloissa asianmukainen pukeentuminen.

 • vältetään turhaa ääntä.

 • ovet laitetaan kiinni sivistyneesti eikä paukauteta niitä.

 • pidetään paikat ehjinä. Jos jotakin hajoaa siitä ilmoitetaan välittömästi

 • vastuuvetäjille.

Harjoittelusta, kilpailuista ja muista tilaisuuksista

 • ei myöhästytä sovituista ajoista

 • tehdään se, minkä valmentaja on suunnitellut

 • noudatetaan myös muiden valmentajien ja ohjaajien ohjeita

 

Ruokailuissa noudatetaan hyviä ruokailutapoja. Muistetaan syödä riittävästi ja monipuolisesti. Ilmoitetaan vastuuhenkilölle ajoissa mahdolliset erikoisruokavaliot.

 

Kaikki päihdeaineet ovat ehdottomasti kiellettyjä, mm. tupakka, nuuska, alkoholi ja huumeet. Samoin kiellettyjä ovat kaikki urheilussa kielletyt aineet ja menetelmät.

 

 

Mikäli on tulossa leirille, niin samana ajankohtana ei osallistuta kilpailuihin tai muihin tilaisuuksiin.

 

Mikäli näitä sääntöjä urheilija ei halua noudattaa, hänet voidaan kesken leirin lähettää omalla kustannuksellaan kotiin ja periä koko leirimaksu tai kustannus kisamatkasta korvaukseksi.

 

 

 

 

 

 

Urheilijan säännöt (yli 14v)

 

 

 • Urheilijan tulee ottaa huomioon kaikki harjoituspaikoilla olevat muutkin henkilöt.

 

 • Kiinnittää huomiota omaan käyttäytymiseensä ( esim: sopimaton kielenkäyttö).

 

 • Antaa harjoittelumahdollisuus harjoittelupaikoilla ikään ja kokoon katsomatta (joustaa esim. palautusajoissa)

 

 • Käyttää seuran edustusasua kaikissa arvokilpailuissa pm-tasolta alkaen.

 

 • Tulee harjoituksiin ajoissa ja mahdollisista myöhästymisistä ilmoittaa valmentajalleen hyvissä ajoin.

 

 • Pitää harjoitusvälineet kunnossa vie ne paikoilleen puhtaina ja kunnossa olevana, ilmoittaa mahdollisista rikkinäisistä tai rikkoutuneista välineistä valmentajalleen.

 

 • Kunnioittaa muiden seurojen tai yhteisöjen harjoitusvuoroja ja jos käyttää muita kuin omia harjoitusvuoroja sopii niistä erikseen

 

 • Urheilijan tulee kaikissa seuran tilaisuuksissa esiintyä päihteettömänä. (Alkoholi, tupakka, huumeet, kielletyt lääkeaineet).

 

 • Urheilijan ja valmentajan tulee yhdessä huomioida, ettei urheilija esiinny harjoituksissa tai kilpailuissa kiellettyjen aineiden vaikutuksen alaisena. Mahdollisista lääkärin määräämistä kielletyistä lääkeaineista on oltava SUL:in hyväksymä käytön mahdollistava todistus.

 

 • Matkustussääntö, erillinen ohje

 

 • Leirisääntö, erillinen ohje

 

 • Apurahan määräytyminen, erillinen ohje

 

 • Urheilijasopimus, erillinen ohje

 

 

 

 

URHEILIJASOPIMUS VUODELLE 2021

 

 

 

Valkeakosken Haka Ry:n yleisurheilujaosto seurana ja ____________________________________ urheilijana ovat tehneet seuraavan vuotta 2018 koskevan sopimuksen:

 

 

 

1. Seuran velvoitteet

 

 

Seura huolehtii seuraavista kustannuksista:

 

 • Kilpailujen osanottomaksut etukäteen tehdyn ja johtokunnan hyväksymän kilpailusuunnitelman mukaan.

 

 • Osallistumiset SM-kilpailuihin osallistusmissäännön mukaan.

 

 • Matkakustannukset matkustussäännön mukaan.

 

 • Urheilijan omavastuu on seuran kustantamalle viikonloppuleirille 120 Euroa / 2 yöpymistä. henkilökohtaitaisessa valmennuksessa olevat 13-vuotiaat urheilijat, jotka maksavat täyden valmennusmaksun voivat osallistua leireille.

 

 • Valmennustuki pyritään tilittämään sillä ehdolla, että seuran taloudellinen tilanne antaa mahdollisuuden

 • 1. osa halli- ja maastojuoksukaudelta toukokuussa

 • 2. osa lokakuun loppuun mennessä

 

 • Mikäli valmennustuki on pienempi kuin 100 Euroa, se voidaan maksaa yhdessä osassa

 

 • Johtokunnalta on anottava ennen vuodenloppua käyttämättä olevan osan siirtoa seuraavalle vuo­delle.

 

2. Urheilijan velvoitteet

 

 

 

Urheilija sitoutuu seuraaviin ehtoihin:

 

 • Jatkaa urheilemista säännöllisesti harjoitellen Hakan jäsenenä.

 

 • Osallistuu seuran edustajana piirinmestaruuskilpailuihin, seuraotteluihin ja tulosten edellyttäessä SM-kisoihin.

 

 • Osallistuu seuran ja SUL:n järjestämään KUNNIAKIERROS -tapahtumaan.

 

 • Käyttää kilpaillessaan seuran edustusasua ellei jaoston johtokunta ole myöntänyt erivapauksia.

 

 • Käyttää seuran tai jaoston tukijoiden mainoksia kilpailuasussaan.

 

 • Urheilija voi vapautua velvoitteistaan vain sairauden tai muun pakottavan syyn perusteella. Tahal­lisesti sopimusta rikottaessa seura voi vaatia antamansa tuen takaisin vuoden lopussa.

 

 • Seura voi julkaista urheilijasta kuvia tai muita juttuja haluamassaan mediassa pr-tarkoituksessa.

 

 

 

 

Valkeakoskella ___/___ 2021

 

 

 

 

_________________________________ _________________________________

valmennuspäällikkö urheilija

­­

 

 

 

URHEILIJAN OSUUS : ____________________Euroa

 

VALMENTAJAN OSUUS : __________________Euroa

 

 

 

PVM

TAPAHTUMA

EUROA

SUMMA EUROA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URHEILIJOIDEN VELVOITTEET, ETUISUUDET JA VALMENNUSTUEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET 2021

Valkeakosken Haka Ry / Yleisurheilujaoston (jäljempänä jaoston) johtokunta nimeää ne urheilijat (sarjat N ja M), ketkä ovat oikeutettuja jaoston valmennustukeen. Valinnassa vaikuttavat urheilijan menestyminen Suomen edustustehtävissä, SM- ja piirinmestaruuskilpailuissa sekä saavutetut luokkatulokset.

Urheilijan velvoitteet

 

Valmennustukea voidaan myöntää jaoston urheilijalle, joka täyttää alla luetellut edellytykset

 

 • urheilija on maksanut Valkeakosken Haka Ry:n jäsenmaksun

 • urheilija on maksanut voimassa olevan jaoston valmennusmaksun (280 € / 2021)

 • urheilija on allekirjoittanut urheilijasopimuksen

 • urheilija on osallistunut Kunniakierroskeräykseen

 • urheilijan on käytettävä seuran tai jaoston tukijoiden mainoksia kilpailuasuissaan

 • urheilijan on osallistuttava seuran järjestämään testaukseen tai valmennuspäälliköllä on oikeus vaatia urheilija testaukseen omalla kustannuksellaan, mikäli hän ei osallistu seuran testeihin

 • muut jaoston johtokunnan erikseen asettamat velvoitteet

Urheilijan saamat etuisuudet

 

Jaoston johtokunta määrittelee vuosittain urheilijalle myönnettävät etuudet.

 

Vuodelle 2018 velvoitteensa täyttäneet urheilijat saavat seuraavia etuja

 

 • jaosto maksaa osanottomaksut kilpailuihin, jotka sisältyvät etukäteen tehtyyn ja jaoston johtokunnan hyväksymään kilpailusuunnitelmaan

 • urheilijan matkakustannukset korvataan SM -kilpailuihin jaoston matkustussäännön mukaisesti

 • jaoston harjoitusvuorot maksuttomina Valkeakoskella

 • osanotto-oikeus jaoston kustantamille viikonloppuleireille (2 yötä, urheilijan omavastuuosuutena 120€/leiri).

 • valmennuskulujen kattamiseksi myönnetään lisäksi kuitteja vastaan nostettava valmennustuki alla kerrottujen määräytymisperusteiden mukaan

 • jaoston johtokunta voi lisätä tai vähentää etuisuuksia

Valmennustuen määräytymisperusteet 2021

Yleiset ehdot

 

Valmennustuen suuruus määräytyy edellisen vuoden (2020) saavutusten perusteella.

 

Tuen yhteismäärä on alla olevien kohtien summa. Jaoston johtokunta päättää kuitenkin lopullisesta summasta ja voi poiketa em. säännöistä. Esimerkiksi loukkaantuneille urheilijoille tuki maksetaan harkinnan mukaan.

 

Edelleen urheilijan laskennallista valmennustukea voidaan johtokunnan päätöksellä lisätä tai vähentää seuraavista seikoista johtuen

 

 • urheilija osallistuu erityisen aktiivisesti seuran varainhankintaan tai PR-toimintaan

 • Haka voi julkaista urheilijasta valokuvia tai muita juttuja haluamassaan mediassa pr-tarkoituksessa. Kaupallisessa tarkoituksessa tehdään erillinen sopimus.

 • mikäli urheilija käyttää kiellettyjä lääkeaineita tai menetelmiä, urheilija on velvoitettu maksamaan koko kuluvan vuoden jo nostetun tuen takaisin

 

 

Kaikkea valmennustukea ei ole pakko käyttää kalenterivuoden aikana. Johtokunta voi anomuksesta, joka on tehtävä ennen vuodenloppua, siirtää käyttämättä olevan osan seuraavalle vuodelle.

 

Valmennustuki pyritään maksamaan

 

1. osa halli- ja maastojuoksukauden jälkeen toukokuussa ja

2. osa lokakuun loppuun mennessä

 

sillä ehdolla, että seuran taloudellinen tilanne antaa siihen mahdollisuuden.

 

Mikäli valmennustuki on pienempi kuin 100€, se voidaan tilittää yhdessä osassa. Mikäli tukea halutaan nostaa muulloin, asian ratkaisee jaoston puheenjohtaja.

 

Lopettaessaan aktiivisen kilpailemisen tai siirtyessään pois Hakasta urheilija menettää oikeuden saada valmennustukea (vaikka se olisi edellisvuonna kertynyttäkin).

 

 

Menestyminen kilpailuissa

 

Pisteiden laskennassa huomioidaan samat kilpailut kuin SUL:n seuraluokittelupisteiden laskennassa. Alla on tiivistelmä pisteiden laskennasta.

 

Eri kilpailuista saatavat pisteet arvotetaan seuraavasti:

 

 • Olympia- ja MM-kisapiste 60€

 • EM-kisapiste 50€

 • Maaotteluedustuspiste 35€

 • SM-kisapiste 35€

 

Pisteitä ei jaeta hallimestaruuskilpailuista.

 

Pisteiden laskeminen katkaistaan lokakuun 30. päivän kohdalta.

 

Arvokisat

 

Arvokisojen (Olympialaiset, MM ja EM -kisat) pistemäärät määräytyvät kisoissa saavutetun sijaluvun mukaisesti siten, että 1. sija tuottaa 8 pistettä, 2. sija 7 pistettä jne., loppukilpailun sijat 8-12 tuottavat yhden pisteen.

 

MM- ja EM-kisoihin luetaan ko. stadionkilpailujen lisäksi myös muut sellaiset EAA:n ja IAAF:n arvokilpailut, joissa kilpaillaan maanosan tai maailman mestaruudesta. Tällaisia ovat maastojuoksun MM- ja EM -kisat sekä puolimaratonin MM-kisat. Sen sijaan Cup-kilpailut, Universiadit, European Youth Olympic Day tai muut vastaavat eivät ole tässä kohdassa tarkoitettuja arvokilpailuja.

 

Viestien ja muiden mahdollisten joukkuekilpailujen sijoitusten antamat pisteet jaetaan joukkueessa kilpailleiden urheilijoiden kesken. Jos jaettu pistemäärä ei ole kokonaisluku, sitä ei pyöristetä, vaan se annetaan desimaalimuodossa, esim. 6,75.

 

Jaettujen sijoitusten kohdalla arvokisoissa jaetulle sijalle päässyt urheilija saa lukea hyväkseen kyseistä sijoitusta koskevan täyden pistemäärän. Näin esim. olympiakisoissa korkeushypyn jaetullekin hopealle sijoittuva urheilija saa 7 pistettä, samoin kuin hän olisi saanut ollessaan yksin hopeapallilla.

 

Maaottelut

 

Maaotteluedustus Suomen joukkueessa antaa 5 pistettä/urheilija. Maaotteluedustukseksi luetaan maaottelujen lisäksi edustustehtävät Euroopan Cupeissa ja pohjoismaisissa kisoissa (PM).

 

Mikäli urheilija osallistuu useampaan edustustehtävään vuoden aikana, häntä ei hyvitetä tästä erikseen, vaan maan edustamisesta tulevat 5 pistettä annetaan yhdelle urheilijalle laskentavuoden aikana vain kerran.

 

 

SM-kisat

 

SM-kisakisapisteistä urheilija saa laskea hyväkseen kertaalleen parhaan sijoituksensa mukaisen pistemäärän.

 

SM-pisteitä jaetaan Suomen mestaruuskilpailuissa seuraavasti:

 

Mestaruuskilpailujen 8 parhaalle sijalukujen mukaisesti 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ja 1 pistettä seuraavista lajeista:

 

 

 • sarjojen M, N maastojuoksun joukkuekilpailut

 

 

Viestien ja muiden mahdollisten joukkuekilpailujen sijoitusten antamat pisteet jaetaan joukkueessa kilpailleiden urheilijoiden kesken. Jos jaettu pistemäärä ei ole kokonaisluku, sitä ei pyöristetä, vaan se annetaan desimaalimuodossa, esim. 1,5.

 

Tasakilpailujen kohdalla samalle sijalle tulleiden urheilijoiden yhteenlasketut pisteet jaetaan tasan heidän keskenään. Esim. jos urheilija jakaa Kalevan kisoissa hopeatilan yhden muun kilpailijan kanssa, saavat molemmat (7+6)/2 = 6,5 pistettä. Vastaava tasatilanteissa tapahtuva pisteiden jakaminen pätee myös kaikissa muissa kohdissa, joissa puhutaan sijoitukseen perustuvista pisteistä. Poikkeuksen muodostavat alussa kohdassa 3.1 mainitut kansainväliset arvokisat, joissa tietylle sijalle (vaikka se olisi jaettu) yltänyt urheilija saa ko. sijoituksen mukaiset täydet pisteet.

 

 

 

 

Luokkatuloksen saavuttaminen

 

Luokkatuloksen saavuttaminen vaikuttaa valmennustuen määrään seuraavasti:

 

Sarja

SM

M

A

B

Juniorisarjojen SM-mitali

Yleinen sarja

1200€

600€

270€

100,00 €

100,00 €

 

 

 

 

 

 

Valmentajan säännöt

 

 

 

Valmentajan tehtävä seurassa on tukea urheilijaa paitsi urheilijana myös nuorena ihmisenä, jolla on velvoitteita moniin muihinkin tahoihin kuin seuraan.

Koulu ja vanhemmat tulee huomioida mahdollisuuksien mukaan harjoitusohjelmissa ja kilpailumatkoja suunniteltaessa, jotta nuori voi viettää mahdollisimman normaalia elämää ja jaksaisi jatkaa kilpaurheilua mahdollisimman pitkään. Urheilusta tulisi saada koko loppuelämän jatkuva nautinnollinen harrastus.

 

 

 • Seuran hyväksymä valmentaja kuuluu valmennustoimikuntaan

 

 • Kehittää itseään eteenpäin urheilijan kehityksen takaamiseksi

 

 • Valmentajan tulee olla esimerkkinä nuorille käytöstavoissa ja kielenkäytössä, olla harjoituspaikoilla ajoissa.

 

 • Urheilijalle tulee taata tasavertainen asema valmennusryhmässä.

 

 • Osallistuu mahdollisuuksien mukaan urheilijan mukana pm- ja SM-tason kilpailuihin.

 

 • Alkoholin, tupakan sekä muiden huumaavien aineiden käyttö- ja vaikutuksen alaisena oleminen on ehdottomasti kiellettyä harjoituksissa tai kilpailutilanteissa.

 

 • Opetella vähintäänkin välttävät ensiaputaidot.

 

 • Seura-asua tulisi käyttää seuran tilaisuuksissa.

 

 

 

 

 

 

Valmentajien valmennustuen määräytymisperusteet 1.1.2018 alkaen.

 

Valmentajien valmennustuen määräytymisessä otetaan huomioon sekä valmentajan koulutustaso. Koulutustasoon sidotun korvauksen periaate on velvoittaa valmentajan kouluttamaan itseänsä urheilijan kehittymisen myötä. Mikäli urheilija ja valmentaja ovat hakeutuneet piirin- tai SUL:n järjestämään leiritykseen, on se myös käytävä loppuun saakka.

 

Valmentajan on lisäksi kuuluttava johtokunnan hyväksymään valmentajaryhmään.

 

Korvaukset koulutustasoittain ovat seuraavat, jos on suorittanut SUL:n valmentajakurssit.

 

Kohta 1 Liittovalmentaja € 200

A-lajiosa € 100

A-perusosa € 100

Seuravalmentajatutkinto € 150

Lasten yleisurheilijatutkinto € 150

B-lajiosa € 80

B-perusosa € 80

Yleisurheiluohjaajakurssi € 80

 

Kohta 2 5€ harjoituskerralta

 

Tuen yhteismäärä on kohtien 1- 2 summa.

 

Jaoston johtokunta päättää kuitenkin lopullisesta summasta ja voi poiketa em. säännöistä.

Liiton päätoimisille valmentajille ei valmentajatukea makseta.

 

 

 

  

 

 

MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2018 ALKAEN

 

1 § Seura maksaa matkat SM- ja pm-kilpailuihin. SM-kilpailuiden matka-, yöpymis- ja ruokailukustannukset maksetaan vain, jos urheilija on saavuttanut A-luokan tuloksen samana kesäkautena.

 

2 § Seura maksaa matkat johtokunnan hyväksymiin valmennus- ja koulutustilaisuuksiin sekä kokouksiin, joihin ei muulta taholta tule korvausta.

 

3 § Seura maksaa matkat 1. kohdan tapahtumiin vain osallistuvalle urheilijalle, hänen henkilökohtaiselle valmentajalleen tai vaihtoehtoisesti huoltajalleen. Kaikki matkat pyritään tekemään yhteismatkoina ja halvinta vaihtoehtoa käyttäen.

 

4 § Oman auton käytöstä maksetaan korvausta 0,215 Euroa / km (Tarkistetaan keväällä 2018 Haka ry:n kokouksen perusteella)

 

5 § Seura maksaa majoituskulut SM-kisoissa silloin, kun matka (yli 100km) edellyttää yöpymistä. Etusijalla on pidettävä kisajärjestäjämajoittumista. Hotellimajoittuminen seuran kustannuksella edellyttää aina johtokunnan tai puheenjohtajan päätöstä ennen matkaa. Seura maksaa majoituskuluja maksimissaan 75€/yö.

 

6 § Seura kustantaa pidemmillä 1. ja 2. kohdan matkoilla kohtuulliseksi katsotut ruokailukulut, maksimissaan kaksi ruokailua / päivä a’ noin 10 euroa / ateria. Aina tositetta vastaan. Toinen ateria kisajärjestäjien.

 

7 § Päivärahaa ei makseta.

 

8 § Seura maksaa henkilökohtaisille valmentajille muista kuin kohdan 1. ja 2. kilpailumatkoista 0,16 Euroa / km, kuitenkin enintään 300 km / kilpailupäivä.

 

9 § Hallien ja kenttien sisäänpääsymaksuja ei makseta seuran puolesta.

 

10 § Jos seura järjestää tilaisuuteen yhteiskuljetuksen, ei kulkua omalla autolla korvata.

 

11 § Seura maksaa tämän matkustussäännön mukaiset kulut vain allekirjoitettua matkalaskua vastaan ja siihen on liitettävä tarpeelliset kuitit ja pankkitilin numero. Korvauksen voi saada vain urheilija joka on maksanut täyden yli 100€ valmennusmaksun. Matkalaskut hyväksyy puheenjohtaja ja puheenjohtajan laskut kaksi jaoston johtokunnan jäsentä.

 

12 § Seura maksaa kilpailujen varsinaiset osallistumismaksut valmennusmaksujen ohjeiden mukaan. Jälki-ilmoittautumismaksulisää ei makseta.