Valkeakosken Haka ry säännöt

Valkeakosken Haka ry säännöt (päivitetty 2013 PRH)


1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Valkeakosken Haka ry ja se on perustettu 9.10.1932. Yhdistyksen kotipaikka on Valkeakoski

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsenistönsä keskuudessa liikuntaharrastusta siten, että mahdollisimman moni voisi harrastaa monipuolista urheilua ja liikuntaa eri toiminta- ja tavoitetasolla sekä valistaa ja kasvattaa jäseniään niin, että heistä tulee fyysisesti ja henkisesti vireitä ja tasapainoisia kansalaisia.

3 § TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa

-          järjestämällä jäsenilleen nuoriso-, harrastus-, valmennus-, koulutus- ja kilpailutoimintaa, erilaisia urheilu-, ja muita liikuntaharjoituksia sekä erilaisia näytöksiä, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa

-          hoitamalla tiedotus- ja suhdetoimintaa

-          vaikuttamalla kotipaikkakunnalla liikuntapaikkasuunnitteluun ja muuhun liikuntaa koskevaan päätöksentekoon ehdotuksin ja kannanotoin


4 § TOIMINNAN TUKEMINEN

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

1. harjoittaa julkaisutoimintaa

2. välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta liikuntaan liittyviä välineitä, asuja ja tarvikkeita

3. ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja

4. omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta

5. järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia

6. omistaa harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa


5 § YHDISTYKSEN JÄSENYYS


Yhdistyksen jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö.


Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä ilmoittautumalla ja jäseneksi hyväksymisestä päättää johtokunta.


Yhdistyksellä voi olla sekä toimivia että kannattajajäseniä. Kannattajajäsenet voivat olla joko ainais-, vuosi- tai lahjoittajajäseniä.


Kannattajajäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä jotka tukevat yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen (vuosijäsen) tai kertakaikkisen kannatusmaksun tai muun lahjoituksen (lahjoittajajäsen). Ainaisjäseneksi johtokunta voi nimetä henkilön, joka on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksun ja ollut seuran jäsenenä  15 vuotta tai suorittanut kertakaikkisena suorituksena 10 vuoden jäsenmaksut tai tehnyt seuralle huomattavia palveluksia tai muiden urheilullisten taikka taloudellisten syiden takia. Ainaisjäsen on  vapaa jäsenmaksuvelvollisuudesta.


Muilla kannattajajäsenillä kuin ainaisjäsenillä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.


Yhdistys voi kutsua varsinaisessa kokouksessaan tekemällä päätöksellä kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniapuhejohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.


Yhdistys voi antaa kunniajäsenen arvonimen ansioituneelle henkilölle. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.


Yhdistyksen jäsenet suorittavat syyskokouksen päättämät liittymis- ja jäsenmaksut.


6 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN


Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.


Johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, mikäli tämä ei ole maksanut jäsenmaksuaan 5 vuoteen.


7 § YHDISTYKSESTÄ EROTTAMINEN


Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka

- ei täytä sääntöjen mukaan hänelle kuuluvia velvoitteitaan

- laiminlyö jäsenmaksunsa maksamisen

- toimii yhdistyksen sääntöjen tai tarkoitusperien vastaisesti


Erotetulla on oikeus vedota yhdistyksen seuraavaan kokoukseen lähettämällä valituskirjelmä yhdistyksen johtokunnalle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaannista.


Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja


8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET


Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään aikaisintaan helmikuussa ja viimeistään maaliskuussa ja syyskokous pidetään aikaisintaan marraskuussa ja viimeistään joulukuussa. Johtokunta kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle ilmoittamalla siitä vähintään 7 päivää aikaisemmin sanomalehdessä tai kirjallisena ilmoituksena jäsenille.

Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain 24 §:n määräykset.


Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten johtokunnalta vaatii. Tiedotustapa ja –aika sama kuin varsinaisissa kokouksissa.


9 § ASIOIDEN KÄSITTELY YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA


Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.       Kokouksen avaus

2.       Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat

3.       Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.       vahvistetaan yhdistyksen vuosikertomus

5.       Esitetään edellisen vuoden tilit ja tilintarkan/toiminnantarkastajan niistä antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

6.       Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille

7.       käsitellään johtokunnan esittämät asiat

8.       käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokouksen alkua johtokunnalle kevätkokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava

9.       Kokouksen päättäminen


syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1.       kokouksen avaus

2.       valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat

3.       todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.       vahvistetaan tulevaksi kalenterivuodeksi toimintasuunnitelma, talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten

5.       valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi johtokunnan puheenjohtaja

6.       vahvistetaan johtokuntaan valittavien jäsenten määrä

7.       valitaan muut johtokunnan jäsenet

8.       valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja taikka yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita

9.       Päätetään jaostojohtokuntien hyväksymisestä

10.   päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

11.   valitaan vanhempainneuvoston jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi

12.   Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat

13.   käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta johtokunnalle syyskokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava

14.   kokouksen päättäminen


Yhdistyksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä lukuun ottamatta 15§: ssä ja 16§: ssä mainittuja tapauksia.


Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt


10 § YHDISTYKSEN TOIMINNAN JOHTAMINEN


Yhdistyksen toimintaa johtaa sen lainmukaisena hallituksena syyskokouksen valitsema johtokunta.


Johtokunnan muodostavat yhdeksi kalenterivuodeksi kerrall               aan valittu puheenjohtaja sekä kalenterivuodeksi kerrallaan valitut vähintään 8 ja enintään 17 jäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin ja muut toimihenkilöt


Johtokunnan apuna yhdistyksellä on toimikuntia sekä eri jaostoja, joiden käytännön toimintaa ohjaa jaostojohtokunta. jaostojotokuntaan kuuluu jaostojohtajan lisäksi vähintään kolme jaoston vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä.


Yhdistyksellä on myös vanhempainneuvosto, jonka tehtävänä on vaalia seuran toimintaa, perinteitä ja antaa tukea ja ohjeita. Vanhempainneuvoston jäsenet valitaan syyskokouksessa. Vanhempainneuvosto valitsee keskuudestaan virkailijansa.


11 § JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT


Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai jos vähintään kaksi johtokunnan jäsentä niin vaatii.


Johtokunnan tehtävänä on

- edustaa yhdistystä

- johtaa yhdistyksen toimintaa

- hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja taloutta

- kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella asiat niihin sekä panna täytäntöön kokousten päätökset

- pitää jäsenluetteloa

- hankkia jo kouluttaa ohjaajia ja valmentajia

- tehdä kalenterivuosittain yhdistyksen tilinpäätös

- päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä tehdä esitykset muista kunnia- ja ansiomerkeistä

- sekä suorittaa muut yhdistyslain tai sääntöjen vaatimat toimenpiteet


Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.


Jaostojohtokunnat toimivat samalla tavalla jaostojen puitteissa.


12 § YHDISTYKSEN NIMEN MERKITSEMINEN


Yhdistyksen nimen ovat oikeutetut merkitsemään puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai jonkun muun johtokunnan jäsenen kanssa, kaksi yhdessä.


13 § YHDISTYKSEN TILINTARKASTUS


Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Johtokunnan on jätettävä tilit tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan/toiminnantarkastajan tulee antaa lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.


14 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN


Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Päätöksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava ¾ ääntenenemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi. Sääntöjen muuttamisesta on kokouskutsussa ilmoitettava.


15 § YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN


Yhdistyksen purkautumista koskeva päätös on tehtävä yhdistyksen kahdessa, vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä kokouksessa, joista toinen on yhdistyksen varsinainen kokous. Päätöksen on tullakseen hyväksytyksi, saatava molemmissa kokouksissa ¾ ääntenemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä.


Yhdistyksen purkamisesta on kokouskutsussa ilmoitettava.


Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan jäljelle jäävät varat johonkin liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamista päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.


16 § YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ


Paitsi sitä, mitä nämä säännöt sisältävät, noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain säännöksiä.


17 § JÄSENOIKEUDET


Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.